Bestuur

Wat doet het bestuur ?

Het bestuur draagt zorg voor alle gewone en dagelijkse activiteiten om de woningen op orde en goed bewoonbaar te houden. Zo is er dagelijks onderhoud voor kleine gebreken en groter onderhoud dat ingepland wordt zoals schilderwerkzaamheden en grote verbouwingen. Contact met de bewoners staat hierbij centraal en heldere informatie om eenieder goed op de hoogte te houden van wat er gaat gebeuren en wat verwacht wordt.

Dit alles geeft, ondanks dat we een relatief kleine vereniging zijn, toch aardig wat werk. Het zorgen en afhandelen van het innen van de huur tot het plannen van allerlei uitgaven. De begrotingen, de jaarrekeningen, het verantwoording afleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties en dat alles laten passen in een vooraf bepaalde strategie, door het bestuur opgesteld en besproken met de commissarissen.

Voor de nabije toekomst staan er twee belangrijke doelen op het programma: de energie transitie en het verduurzamen van de woningen. Hierover kunt u elders op de site ook veel lezen. Deze twee programma’s nemen naast de dagelijkse werkzaamheden ook een behoorlijke hap uit onze tijd. Het is leuk en inspirerend doch ook tijd vullend.

Transparantie

Het bestuur en de organisatie van Rosehaghe vindt integriteit en transparantie onmisbaar voor haar functioneren en haar geloofwaardigheid. Wij, als bestuur, willen dat huurders en andere belanghebbenden tevreden zijn over ons werk. Daar hoort helderheid en duidelijkheid bij.

De samenleving rekent erop

De samenleving verwacht van bedrijven, overheden en woningcorporaties/verenigingen dat zij open en transparant zijn. Pers, politiek en burgers kijken voortdurend kritisch naar wat wij doen, en of we daarover duidelijk zijn. Ook huurders stellen eisen. Rosehaghe krijgt bovendien steeds meer te maken met meer en meer partijen, een heel verschil met zeg tien tot vijftien jaar geleden.

Vergrootglas

Rosehaghe ligt, als onderdeel van de sector met andere woningcorporaties, onder een vergrootglas. Terecht. Wij, als sociale verhuur organisaties, vertegenwoordigen een belangrijk maatschappelijk kapitaal en spelen in dit werkgebied een belangrijke maatschappelijke rol.

Heldere communicatie

Het bestuur van Rosehaghe communiceert helder en duidelijk over plannen en resultaten, maar ook over eventuele tegenvallers of tegenslagen. Dat doen we via de website, Daar is ons jaarverslag en onze begroting voor het komende jaar te vinden. Rosehaghe heeft korte lijnen en een klachtencoördinator, mocht u onverhoopt toch een opmerking of klacht hebben. 

 

 

 

Bewonerscommissie

Voor vragen van algemene aard verzoeken wij u een e-mail te sturen naar bewonerscommissie@rosehaghe.nl

Wat doet de bewonerscommissie?

Bewonerscommissie Rosehaghe behartigt de belangen van huurders van Woningbouwvereniging Rosehaghe en denkt mee met het bestuur over beleid dat alle leden van de vereniging aangaat:

  • Huurprijs beleid
  • Renovatie- en volkshuisvesting beleid
  • Duurzaamheid
  • Leefbaarheid
  • Veiligheid
  • Onderhoud
  • Wonen in een monument.

De bewonerscommissie heeft een aantal rechten:

  • Recht op advies aan de WBV
  • Recht op informatie van de WBV
  • Recht op overleg met het bestuur van de WBV

Meedoen?

Een aantal van bovengenoemde onderwerpen is complex van inhoud maar hoewel kennis daarover een voordeel is, is actieve interesse voor wat er in de wijk speelt het belangrijkste.
De commissieleden komen maximaal 8 per jaar bij elkaar waaronder 2 keer voor overleg met het bestuur van WBV Rosehaghe.

Ook meedoen?

Een aantal van bovengenoemde onderwerpen is complex van inhoud maar hoewel kennis daarover een voordeel is, is actieve interesse voor wat er in de wijk speelt het belangrijkste.
De commissieleden komen maximaal 8 per jaar bij elkaar waaronder 2 keer voor overleg met het bestuur van WBV Rosehaghe. Deelname aan de bewonerscommissie geschied op vrijwillige basis; wel is er een regeling voor vergoeding van administratiekosten en een mogelijkheid voor de leden van de commissie om via o.a. Woonbond cursussen te volgen.

Als u interesse heeft meldt u zich dan aan bij een van de bovenstaande leden. Uw deelnamen wordt op prijs gesteld!

 

 

 

 

Raad van commissarissen

Wat doet de Raad van Commissarissen?

Vincent van Luit, de voorzitter van onze Raad van Commissarissen, legt hieronder uit wat hun activiteiten zijn:

In de governance* woningcorporaties (en in de wet) is vastgelegd dat een toegelaten instelling* zoals Rosehaghe, een Raad van Commissarissen dient te hebben die o.a. toezicht houdt op het bestuur van de vereniging.  Een en ander is in de statuten vastgelegd. Als ik het opschrijf ziet het er wel wat formeel uit, maar zo is het nu eenmaal. Veel woningcorporaties zijn inmiddels geen vereniging meer zoals Rosehaghe, maar vaak een stichting die bestuurd wordt door een directeur-bestuurder. Ook in een dergelijke organisatie dient er een Raad van Commissarissen te zijn.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Rosehaghe bestaat uit drie personen met elk hun specifieke aandachtsgebied*; Mark Veerman houdt de financiën goed in de gaten, Elsie de Bruyn kijkt met een kritische blik naar het onderhoud aan het rijk monumentale bezit van Rosehaghe en ik, Vincent van Luit, houdt de vinger aan de pols op het gebied van juridische zaken en bestuurlijke taken. Zo nodig kunnen we ons laten bijstaan door externe adviseurs. Tevens is de RvC de opdrachtgever voor de externe accountant die het jaarverslag goedkeurt.

Er wordt doorgaans 4 a 5 keer per jaar met het bestuur van de vereniging vergaderd over de jaarstukken*, de begroting en de meerjarenbegroting, de jaarlijkse huurindexatie*, het onderhoud aan de woningen en de actiepunten die uit de bewonerscommissie voortkomen. Ikzelf of een van de andere leden van de RvC heeft meestal twee keer per jaar een overleg met de bewonerscommissie.

De RvC houdt jaarlijks evaluatiegesprekken met de bestuursleden en deze worden ook vastgelegd. Maar los van deze statutair bepaalde werkzaamheden hebben we als RvC een goed contact met de bestuursleden en geven we gevraagd en ongevraagd advies over speciale aangelegenheden en vraagstukken. Maar daarbij blijft het bestuur besturen. Indien er een nieuw bestuurslid aantreedt of de termijn van een huidig bestuurslid wordt verlengd, dient de RvC aan de Autoriteit Woningcorporaties (Aw)* voor dat bestuurslid de “fit en proper” test aan te vragen. Bij deze test wordt gekeken naar de geschiktheid en de competenties* van het betreffende (adspirant) bestuurslid.

Sinds 2015 functioneert de huidige RvC en we hebben al wat zaken kunnen zien passeren, zoals de gesprekken met de Aw in het kader van het herstelplan*, de nieuwe statuten, het nieuwe huishoudelijk reglement, de “fit en proper” test voor de penningmeester en nu onlangs de pilot zonnepanelen. Ook de toekomstvisie van de vereniging heeft de aandacht van de RvC.

Het wordt toch nog een heel verhaal. Maar de RvC houdt alles (vaak achteraf) goed in de gaten om ervoor te zorgen dat de bewoners goed kunnen blijven wonen in dit prachtige woningbezit in Haarlem!

Vriendelijke groet,

Vincent van Luit, 
voorzitter Raad van Commissarissen

Uitleg woorden met een *:
Governance: regels en voorschriften voor het besturen van organisaties, meestal opgesteld door controlerende organisaties. De ‘governance code’ voor woningcorporaties zijn vastgelegd in de woningwet uit 2015 en worden gehandhaafd door de Autoriteit woningcorporaties. (Aw).
Toegelaten instelling: Dat klinkt als iets waar je bij wil horen. Toegelaten instellingen zijn die instellingen die met maatschappelijk geld, lees overheidsgeld, opgericht zijn. Zo zijn de woningen van Rosehaghe ooit gefinancierd door het Rijk. Alle 2,4 miljoen sociale huurwoningen zijn gefinancierd door het Rijk. Ze worden beheerd door verschillende corporaties, zoals Ymere Elan en dergelijke. Deze corporaties zijn toegelaten instellingen die onder de woningwet 2015 vallen. In de woningwet staan de voorschriften voor woningcorporaties, gecontroleerd door de Aw.
Aandachtsgebied: specifiek onderwerp waar de commissaris veel kennis over heeft en aandacht op richt.
Jaarstukken: Het algemene Jaarverslag met de jaarrekening en de verantwoording.
Huurindexatie: 
Huurverhoging.
Autoriteit Woningcorporaties (Aw): Overheidsorganisatie die het naleven van de woningwet door de corporaties controleert en handhaaft.
Competentie: 
Kundigheid en kwaliteit van de betreffende persoon
Herstelplan: Rosehaghe is op 15 november 2015 onder verscherpt toezicht gesteld door de Aw vanwege een aantal factoren. Zij, de Aw, heeft ons toen opgedragen een herstelplan te schrijven. Dit is op 8 mei 2016 ingediend en op 10 juli 2016 geaccepteerd door de Aw. In december 2017 is er een evaluatie van het herstelplan opgesteld door het bestuur. Hierin werd duidelijk dat alle doelen uit het herstelplan zijn gehaald. Reden voor een nieuw overleg met de Aw.

 

 

 

 

 

 

Huurvoorwaarden

De Algemene Huurvoorwaarden kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Jaarverslagen

Door te klikken op een van de onderstaande linken vindt u het desbetreffende jaarverslag.

Begrotingen

Door te klikken op een van de onderstaande linken vindt u de desbetreffende begroting.

 

 

 

 

 

 

Strategie

Door te klikken op een van de onderstaande linken vindt u het desbetreffende strategie overzicht.

Koersplan Rosehaghe 2023 – 2030
Het bestuur van Rosehaghe heeft in samenwerking met adviesbureau Companen een koersplan 2023-2030 opgesteld. Een blik op de toekomst van Rosehaghe in voor de woningmarkt roerige tijden. Dit plan dient als houvast voor de komende zeven jaar.

Koersplan 2023 – 2030 (screenversie)

Koersplan 2023 – 2030 (printversie)

 

Strategienota 2021

Notulen

Door te klikken op een van de onderstaande linken vindt u de desbetreffende notulen van de Algemene Leden Vergadering.

Zowel in 2020 als in 2021 is de Algemene Ledenvergadering door Coronabeperkingen niet bijeen gekomen.

Notulen 2023

Notulen 2022

Notulen 2019

Notulen 2018

Notulen 2017

Notulen 2016