11 februari 2024

Woonfraude

In de huidige overspannen woningmarkt komt woonfraude helaas steeds vaker voor. In dit artikel leest u wat het bestuur van Rosehaghe onder woonfraude verstaat.

Het bestuur heeft ook een stappenplan ontworpen hoe woonfraude wordt aangepakt. Bij vermoedens wordt er altijd actie ondernomen.

In het huurcontract staat expliciet vermeld dat de hoofdhuurder(s) nauwkeurig moeten melden wie er in de woning woont en staat ingeschreven. Bij veranderingen dient zij deze schriftelijk te melden bij het bestuur.

De hoofdhuurder(s) wordt(en) geacht haar/zijn hoofdverblijf te hebben in de woning. Onder hoofdverblijf moet worden verstaan de woning waar iemands persoonlijke leven zich in hoofdzaak afspeelt. Het is de plaats waar iemand grotendeels werkelijk verblijft, waar iemand werkelijk woont, zijn zaken behartigt, zijn goederen beheert en waarvandaan hij gaat dan met een bepaald doel en met het plan om als dat doel is bereikt, weer terug te komen. Het hebben van een hoofdverblijf in het gehuurde is voor een huurder één van de essentiële verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het niet hebben van het hoofdverblijf in het gehuurde is ernstig genoeg is om tot ontruiming over te gaan. Als richtsnoer geldt dat de hoofdhuurder(s) minimaal 70% van de tijd in de woning wonen, dat wil zeggen dat zij minimaal 70% van de dagen in de woning terugkeren en ook minimaal 70% van de tijd daar overnachten.

Wat is woonfraude?

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en over-bewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal. De aanpak van woonfraude staat, zowel landelijk als bij Rosehaghe, zeer hoog op de agenda. Onrechtmatig gebruik van sociale huurwoningen: dat is woonfraude

Onderverhuur, de woning leeg laten staan, hennepteelt of verhuur aan toeristen is niet toegestaan. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen die hier recht op hebben én die op een wachtlijst staan. Rosehaghe bestrijdt woonfraude en kan uw hulp goed gebruiken. Met als doel: sneller woonplezier voor woningzoekenden en u een veilige en prettige buurt. 

Wat is woonfraude?

  • Als de huurder de woning verhuurt aan iemand anders, zonder dat Rosehaghe daar toestemming voor heeft gegeven.
  • Als de huurder de woning in gebruik geeft aan een ander die niet op het huurcontract vermeld staat en zelf merendeels elders woont.
  • Als de hoofdhuurder haar/zijn hoofdverblijf niet in de woning heeft.
  • Als de woning lange tijd leeg of onbewoond is, bijvoorbeeld omdat de huurder langdurig in het buitenland verblijft of samenwoont op een ander adres.
  • Als de woning wordt gebruikt voor illegale doeleinden, zoals hennep kweken, drugsverkoop of prostitutie.
  • Als de woning als postadres of opslag wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor criminele activiteiten.

In deze gevallen kan Rosehaghe besluiten deze woningen te ontruimen, zodat deze weer beschikbaar komen voor mensen die recht hebben op een sociale huurwoning.

Waarom bestrijden wij woonfraude?

  • Om oneigenlijk gebruik van een sociale huurwoning te voorkomen.
  • Om overlast en verval te voorkomen.
  • Veiliger gevoel te geven in de buurt.
  • Kortere wachtlijsten voor sociale huurwoningen realiseren

Toeristische onderhuur
Toeristische onderverhuur is onder geen voorwaarden toegestaan. Onze woningen zijn gebouwd met gemeenschapsgeld. Ze zijn zéker niet bestemd voor onderverhuur of verhuur aan toeristen, waarbij de huurder er ook nog geld aan verdient. Dit is woonfraude. Wij pakken dit dan ook stevig aan. In het huurcontract staat onderverhuur expliciet vermeld als niet toegestaan.

Hennep en drugs
Rosehaghe tolereert geen (voorbereiding van) hennepkwekerijen, andere productiewijzen van drugs en/of handel in drugs. Ook niet voor eigen gebruik. Als blijkt dat hier sprake van is gaan we over tot huisuitzetting. 

Vermoedt u woonfraude? Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Geef het aan ons door. Dat kan ook anoniem.
Vermoeden dat mensen in uw buurt hennep kweken of handelen in drugs? Dit kunt u ook melden bij de politie via 0900 8844. Of via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000. Meer informatie over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt herkennen, vindt u op de website NH Drugsalert.

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.