31 oktober 2023

De Woningwet verplicht woningcorporaties om minimaal eens per vier jaar een maatschappelijke visitatie uit te laten voeren en onlangs is Rosehaghe over de jaren 2019 tot en met 2022 gevisiteerd. Het resultaat kunt u hier bekijken.

De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van een woningcorporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Om woningcorporaties zelf, de raad van commissarissen (RvC), de huurders, de gemeente(n) en andere belanghebbenden en belangstellenden inzicht te geven in de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie.

De beoordeling van de prestaties vindt plaats vanuit een aantal thema’s:

  • Huurdersinvloed en het perspectief van de huurder
  • Het doel van de visitatie is leren en verantwoorden
  • Samenwerken en netwerken

Er zijn vier gebieden waarop werd getoetst:

  • Maatschappelijke waarde: Hoe doet het bestuur het in de prestatie belangrijkste maatschappelijke opgaven en hoe is de waardering binnen het lokale netwerk?
  • Capaciteit: Hoe is de toerusting op de maatschappelijke opgaven, zowel organisatorisch als financieel?
  • Maatschappelijke verankering: Hoe werkt het bestuur samen met belanghebbenden? Hoe staat zij open voor beïnvloeding van buitenaf en hoe gaat zij om met (openstaan voor) feedback?
  • Besturing: Hoe stuurt het bestuur op maatschappelijke waarde en prestaties? Is er een passende mix tussen flexibiliteit en robuustheid?

De maatschappelijke visitatie is een vorm van verantwoording van de corporatie naar haar belanghebbenden over haar maatschappelijke prestaties, en uitdrukkelijk bedoeld om daarvan – met elkaar – te leren.

Pro Corp heeft met veel belanghebbenden gesproken, zoals de Raad van Commissarissen van Rosehaghe; de bewonerscommissie van Rosehaghe; een beleidsmedewerker Wonen en een raadslid van Gemeente Haarlem; een vertegenwoordiger van het Nationaal Restauratiefonds en vele anderen. Op 5 juni 2023 is er ter afronding een openhartig gesprek georganiseerd met alle belanghebbenden, een mooie ervaring. Conclusie: we doen het best heel goed.

Namens het bestuur:
Huib Zeevenhooven voorzitter

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.