24 juni 2023

De Woningwet verplicht woningcorporaties om minimaal eens per vier jaar een maatschappelijke visitatie uit te laten voeren en onlangs is Rosehaghe over de jaren 2019 tot en met 2022 gevisiteerd. Het resultaat – Conceptrapportage – kunt u hier bekijken.

De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van een woningcorporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Om woningcorporaties zelf, de raad van commissarissen (RvC), de huurders, de gemeente(n) en andere belanghebbenden en belangstellenden inzicht te geven in de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie.

De beoordeling van de prestaties vindt plaats vanuit een aantal thema’s:

  • Huurdersinvloed en het perspectief van de huurder
  • Het doel van de visitatie is leren en verantwoorden
  • Samenwerken en netwerken

De maatschappelijke visitatie is een vorm van verantwoording van de corporatie naar haar belanghebbenden over haar maatschappelijke prestaties, en uitdrukkelijk bedoeld om daarvan – met elkaar – te leren.

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.