14 december 2023

Tijdens het najaarsoverleg van bewonerscommissie Rosehaghe, 7 november jl., was aanwezig Mirjam Boxhoorn, gebiedsverbinder Zuid-West van gemeente Haarlem. Zij praatte ons bij over de voorgenomen herinrichting van de openbare ruimte in Rosehaghe.

Wat houdt de uitvoering daarvan in? Eerst zullen straat voor straat, stoepen en straten worden opengebroken om een regenwater afvoer(drainage) systeem aan te leggen. Vervolgens worden stoepen en straten beter ingedeeld. Opties zijn ondermeer: visgraatparkeren, beter tegen opdrukkende boomwortels bestand zijnde stoep- en straatbedekking, 1 richting verkeer Kops straat, “auto te gast in de wijk”, verbetering aanzicht straatverlichting. Voordat de plannen worden uitgevoerd (naar verwachting pas in 2027) start in 2025 het traject van voorbereiding, waarbij bewoners van Rosehaghe betrokken zullen worden. Plaatselijk herstel van stoep en straat zal overigens altijd door iedere bewoner op eigen initiatief bij de gemeente aangevraagd kunnen worden.

Voor het veraangenamen van de wijk kan een beroep worden gedaan op het “Leefbaarheid initiatieven“ budget van de gemeente . De bewonerscommissie is, samen met wijkraad Garenkokerskwartier, bezig om, vanuit dit budget, bloembakken aan de bruggen over de Brouwersvaart te realiseren.

Voor alles wat met vast groen in de openbare ruimte te maken heeft (bv de boomspiegels) wordt er door Gemeente Haarlem geld beschikbaar gesteld vanuit het “groeninitiatievenbudget”.

Het budget van bewonerscommissie Rosehaghe is bestemd voor ondermeer kortdurende acties op kleine schaal. Leden van de bc, en enige vrijwilligers, komen binnenkort langs uw deur om een vlamschaal uit te delen. Op nader te bepalen datum en tijdstip, rond de kerstdagen, worden de vlamschalen door alle wijkbewoners gezamenlijk aangestoken.

De bewonerscommissie wenst u een gezellige kersttijd!

Reacties: bewonerscommissie@rosehaghe.nl of tel 023-5323608

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.